0

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت

در خصوص دعوی تقدیمی خانم ب.الف. با وکالت آقای ب.ص. مقدم به‬ طرفیت آقایان الف.د. و س. و ح.الف. با وکالت آقای ر.ص. به‬ طرفیت آقای م.ع. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک پلاک ثبتی ۲۹۹۳/۱۶۷ بخش امیرآبادکرج در پرونده کلاسه ۹۱۰۵۷۱ و ۳/۴/۹۲/ج شعبه ۴ دادگاه و رفع توقیف از آن دادگاه با توجه به محتویات پرونده به اسباب ذیل دعوی خواهان را وارد نمی‬داند اولاً خواهان یکی از ادله اثبات ادعای خود را وکالت‬نامه شماره ۵۱۵۶ مورخ ۱۹/۶/۹۰ عنوان داشته است که در آن خوانده ۳ به خواهان وکالت در فروش و یا فک رهن و غیره را وکالت داده است که ملاحظه می‌گردد تا تاریخ ۲۷/۸/۹۱ اقدامی از ناحیه خواهان در خصوص انتقال آن صورت نگرفته است و ادعا نموده در تاریخ ۲۷/۸/۹۱ آن را از خوانده خریداری نموده با عنایت به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست خواندگان اول و دوم به‬ طرفیت خوانده ۳ در خصوص مطالبه چک به تاریخ ۲۹/۷/۹۱ بوده که اخطاریه در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۱ به خوانده سوم ابلاغ و جلسه رسیدگی آن مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ بوده است یعنی زمان انتقال رقبه از ناحیه خوانده ۳ به خواهان در تاریخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ همزمان با روز رسیدگی به ادعای خواهان‬های پرونده‌های اجرایی بوده است که به‬نظر دادگاه معامله مذکور صرفاً به فرار از دین از ناحیه خوانده ۳ بوده است که محکوم به بطلان است ثانیاً ملاحظه می‬گردد خوانده ۳ به موجب سند شماره ۲۴۵۹۳-۱/۶/۹۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۵۸ کرج رقبه مذکور را در قبال دریافت تسهیلات در رهن بانک سپه شعبه … قرارداده است و حسب ماده ۱۳ سند مذکور خوانده ۳ ملتزم گردید که از هر گونه معامله ناقله و … خودداری نماید لذا با عنایت به در رهن بودن سند مذکور و نیز با عنایت بر عدم تسویه حساب تسهیلات اخذ شده و از بانک مذکور حسب استعلام معموله از بانک مربوطه هرگونه معامله بعدی نسبت بدان باطل و بلااثر است علی‬هذا بنا بر مراتب مرقوم دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و حکم بر بطلان دعوی ورود اعتراض ثالث اجرایی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران – اسماعیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ب.الف. با وکالت آقای ب.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۴…۹۲ مورخه ۲۸/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف آپارتمان پلاک ثبتی ۱۶۷/۲۹۹۳ بخش مهرآباد کرج و رفع توقیف از آن صادر شده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی موافق قانون است و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بی‬اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد علی‬هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‬عنه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
پورفلاح – فهیمی گیلانی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.