0

قرار تأمین خواسته دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قرار تأمین خواسته دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اگر چه مستند به دادنامه قطعی کیفری است اما نیازمند به تودیع خسارت احتمالی است …

شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۲۱
شماره پرونده : ۹۹-۱۳۷-۲۰۲۱ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

استعلام :

به موجب حکم قطعی صادره از دادگاه کیفری برخی از اعضاء و مدیران سابق شرکت سهامی به جرم سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت و به اسناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون تجارت محکوم به تحمل حبس شده‌اند پس از صدور حکم قطعی شرکت سهامی محکوم‌له پرونده کیفری مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم نموده که در این راستا دادگاه حقوقی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و میزان خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم از سوی کارشناس مذکور مشخص و تعیین شده است. حال سوال اینجاست آیا برای صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان وجود دارد؟ یا چون رأی قطعی دادگاه کیفری سند رسمی تلقی می‌شود به استناد بند «الف» ماده صدرالذکر نیاز به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد؟

پاسخ:
هر چند مطابق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در صورتی‌که رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند لازم‌الاتباع است، لیکن در باب صدور قرار تأمین خواسته، نظر به این‌که تعیین میزان خسارات وارد شده مستلزم رسیدگی است چنانچه در رأی دادگاه کیفری صرفاً تقصیر جزایی مرتکب احراز شده باشد و نه میزان خسارت، نمی‌توان به استناد آن و بر اساس بند «الف» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار تأمین خواسته صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.