تیم ما

امیر جمیلو

امیر جمیلو

کارشناس حقوقی -کارشناس حقوق ورزش فوتبال

دستیار وکیل – کارشناس حقوق پولی و بانکی

سمانه اکبری

کارشناس حقوقی – کارشناس حقوق پولی و بانکی

دکتر مجتبی اصغریان
مشاور امور بین الملل و قراردادها

دکتر مجتبی اصغریان

مشاور امور بین الملل و قراردادها

سرپرست دپارتمان حقوق ورزش

سید محمد رسول باختر

سرپرست دپارتمان حقوق ورزش

کارشناس حقوقی- کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری

سمانه رامه

کارشناس حقوقی - کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری

سرپرست دپارتمان حقوق بین المللی

محمد صابر مهدوی موید

سرپرست دپارتمان حقوق بین المللی

جواد جعفری
سرپرست دپارتمان حقوقی و کیفری

جواد جعفری

سرپرست دپارتمان حقوقی و کیفری

دستیار وکیل- کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری

ویدا نجفی

کارشناس حقوقی- کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری

رئیس هیات مدیره وکیل پایه یک دادگستری

مهدی کاراندیش

رییس هیات مدیره

مدیر عامل /وکیل پایه یک دادگستری