0

قرار تأمین خواسته دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قرار تأمین خواسته دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اگر چه مستند به دادنامه قطعی کیفری است اما نیازمند به تودیع خسارت احتمالی است …

ادامه مطلب …
0

اتهام ناروای تجاوز به عنف

اگر از فردی به اتهام تجاوز به عنف شکایت شود و حین رسیدگی مشخص شود که عمل ارتکابی رابطه ی نامشروع و صرفا زنای ساده بوده است ، آیا ادامه ی تعقیب جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ادامه مطلب …