به نظر می‌رسد ما می‌توانیم(بتوانیم)’tآنچه که یافتن آنچه شما’مجددا دنبالش می گردید.احتمالا جستجو می‌تواند کمک کند.