0

قرار تأمین خواسته دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قرار تأمین خواسته دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اگر چه مستند به دادنامه قطعی کیفری است اما نیازمند به تودیع خسارت احتمالی است …

ادامه مطلب …
0

اتهام ناروای تجاوز به عنف

اگر از فردی به اتهام تجاوز به عنف شکایت شود و حین رسیدگی مشخص شود که عمل ارتکابی رابطه ی نامشروع و صرفا زنای ساده بوده است ، آیا ادامه ی تعقیب جایز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ادامه مطلب …

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در موارد مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، چه مقامی باید احضار شود و صدور قرار تامین کیفری چگونه خواهد بود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شرایط اعمال توبه

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی ، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

     صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.