0

قانون صدور چک جدید مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹

ماده ۱– (الحاقی ۱۳۷۲) انواع چک عبارتند از:

۱. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

ادامه مطلب …
دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم …

ادامه مطلب …