درباره ویدا نجفی

کارشناس حقوقی- کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری

رزومه خانم ویدا نجفی 

دستیار وکیل- کارشناس دعاوی حقوقی و کیفری

کارشناسی ارشد: حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

زمینه تخصص: دعاوی کیفری، دعاوی حقوقی، دعاوی بیمه، حقوق تجارت الکترونیک.