رسیدگی به شکایات مالیاتی

آشنایی با مراحل اعتراض و رسیدگی به شکایات مالیاتی

مسلما اعتراض به میزان مالیات تشخیص داده شده از سوی مقامات مالیاتی حق مودیان مالیاتی می باشد . با توجه به اینکه دامنه وسیعی از شهروندان که شاید همگی آنها را در بر بگیرد یا تا به حال سروکارشان به اداره امور مالیاتی  خورده و یا حتما در آینده‌ای نه چندان دور خواهد خورد .

ادامه مطلب …