0
علت مسدود شدن حساب های بانکی

علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی

چک‌ها از دو حالت خارج نیستند یا وصولی هستند یا برگشتی، چک وصولی چکی است که صحت آن مورد تایید بانک عهده بوده و بانک نسبت به پرداخت آن اقدام می‌نماید اما چک برگشتی به چکی گفته می‌شود که در هنگام ارائه به بانک جهت وصول دارنده با عدم پرداخت مواجه می‌شود. قانون صدور چک در ماده ۳ مواردی را برشمرده‌ است که در صورت تحقق آن‌ها می‌توان گفت چک صادر شده، بلامحل است از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

 1. امضاء مطابقت ندارد.
 2. نقص امضا دارد.
 3. مغایرت تاریخ عددی و حروفی دارد.
 4. امضاء چک مخدوش است.
 5. مندرجات چک مخدوش است.
 6. مبلغ حروفی با عددی چک مغایرت دارد.
 7. صدور چک از حساب مسدود.
 8. چک با این سری و سریال مسدود است.
 9. حساب دارایی کسر موجودی است.
 10. حساب موردنظر فاقد موجودی است.

پرداخت چک برگشتی

علت مسدود شدن حساب های بانکی صادر کننده چک برگشتی

اغلب موارد، دلیل اصلی برگشت خوردن چک، فقدان یا کسری موجودی حساب صادر کننده می باشد. بنابراین پس از برگشت خوردن چک، شعب بانک‌ها و موسسات ملزم هستند بنا به در خواست دارنده فورا غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت نماید و کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه ای به دارنده تسلیم کند و سپس به میزان مبلغ چک از حساب صادر  کننده مسدود نمایند.
انسداد حساب های صادر کننده چک برگشتی اقدامی است تأمینی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و در اجرای حکم قانون می باشد لذا تا زمانی که به‌موجب قانون رفع انسداد نشود این مبلغ قابل توقیف و برداشت نیست. علاوه بر انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی بانک ها و موسسات اعتباری حسب مورد مکلفند مطابق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقداماتی را به شرح ذیل نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند در واقع صادرکنندهٔ چک مشمول محرومیت از یکسری خدمات بانکی می‌گردد و شعب ملزم به اجرای آن هستند. در حال حاضر بانک‌ها به سامانه چک‌های برگشتی دسترسی دارند و برای اعمال محرومیت‌های مذکور در ماده ۵ نیازی به اطلاع‌رسانی موردی بانک‌ مرکزی نمی‌باشد.

برگشت خوردن چک

این اقدامات و محرومیت‌ها شامل موارد ذیل می باشد:

 1. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی.
 2. مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی.
 3. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات با صدور ضمانت‌نامه.
 4. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

 ۲۴ ساعت پس از برگشت خوردن چک، چک برگشتی در لیست سیاه تمام بانک ها قرار میگیرد و تمام حساب‌های صادرکننده در تمام بانک‌ها مسدود می‌گردد. انسداد وجه موجود در حساب صادرکننده چک برگشتی لزوماً منوط به مانده حساب متعلق به صادرکننده نزد بانک نمی‌باشد و حتی در صورت خالی بودن حساب متعلق به صادرکننده، همچنان امکان انسداد مبلغ معین به میزان کسری موجودی چک وجود دارد لذا درصورتی‌که پس از انسداد حساب وجهی به حساب صادرکننده واریز گردد تا مبلغ چک از وجه واریزی مسدود و نقل‌وانتقال آن ممنوع می‌شود.

 • اولاً با توجه به بند الف ماده ۵ مکرر قانون صدور چک عنوان کارت بانکی به‌صورت مطلق بیان شده است لذا شامل انواع کارت‌های تسهیلاتی می‌گردد
 • دوماً در صورت سرقت یا مفقودی یا منقضی شدن کارت بانکی فردی که صادرکننده چک برگشتی می باشد حق درخواست صدور کارت جدید از بانک را ندارد.

ترتیب پرداخت چک برگشتی از موجودی سایر حساب ها

اکنون این سوال پیش می‌آید که در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری صاحب حساب چه دستورالعملی توسط بانک اجرا می‌شود؟

بر اساس دستورالعمل حساب جاری و شروط مندرج در قرارداد بین بانک و مشتریان، بانکها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حسابهای انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری ، حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلند مدت می‌باشند.

در صورت عدم موجودی حسابهای فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک از طریق بند فوق، کلیه حساب‌ها و کارت‌هاتی بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک در بانک باید مسدود گردد که پیشنهاد بانک مرکزی این است که انسداد کلیه حسابها و دارایی های مشتری نزد بانک به میزان مبالغ چک‌های برگشتی مشتری موضوع بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک در بستر سامانه کاشف انجام پذیرد.

مجددا لازم به ذکر است بانک در صورتی می‌تواند چک را با برداشت از سایر حساب‌های صاحب حساب پاس کند که این شرط در قرارداد حساب جاری آمده باشد در غیر این صورت بانک صرفاً حق مسدود کردن سایر حساب‌ها را دارد نه برداشت از آن‌ها را.

پرداخت چک

استثناء

چنانچه مطابق ماده ۱۴قانون صدور چک، با دستور صادر کننده، چک پرداخت نشود و به این ترتیب چک برگشت بخورد، در چنین مواردی صرفاً از حساب جاری صاحب حساب به میزان مبلغ چک مسدود می گردد نه از سایر حساب‌های وی و در صورت انصراف دستوردهنده برای جلوگیری از پرداخت چک و یا تعیین تکلیف موضوع نزد مرجع قضایی باید از حساب جاری موردنظر رفع انسداد شود پس از رفع انسداد هر شخص ذی‌نفع مجاز می‌تواند نسبت به برداشت وجه از حساب اقدام کند و بانک تکلیفی به نگهداری وجه مسدود شده صرفاً به نفع دارنده چک برگشتی ندارد.

ماده ۱۴ قانون صدور چک مقرر میدارد چنانچه صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌ مقام قانونی آن‌ها با تصریح به این‌ که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تسهیل گردیده می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

هر چند برخی از محرومیت های ناشی از صدور چک بلامحل مانند انسداد حساب صادر کننده چک برگشتی و یا اعطای دسته چک قابل تعلیق نمی باشد اما به طور کلی مطابق ماده ۱۲ قانون صدور چک جرم صدور چک بلا محل جرمی خصوصی و قابل گذشت و قابل رسیدگی به‌صورت غیابی می‌باشد لذا با گذشت شاکی قبل از صدور حکم قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود ندارد اما در صورت گذشت پس از صدور حکم قطعی اعلام رضایت دارنده چک با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و در دادگاه تجدیدنظر پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.

استثنائاً در چک بلامحل دارنده می تواند حتی پس از صدور حکم دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نماید.

 

برگشت خوردن چک

 

 

چک‌های غیرقابل تعقیب کیفری

بد نیست بدانیم در چند مورد چک علاوه بر آنکه توسط بانک برگشت نمی خورد، قابل تعقیب کیفری نیز نمی باشد از جمله این موارد:

 1. چک سفید امضا
 2. چک مشروط
 3. چک بابت تضمین
 4. چکی که مشروط باشد یا بابت تضمین باشد هر چند در چک قید نشده باشد
 5. چک فاقد تاریخ یا تاریخی که تاریخ صدور آن مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد

برای مطالعه‌ی بیشتر می‌توانید روی عناوین زیر کلیک کنید:

موسسه حقوقی کاراندیش داتا یکی از بهترین موسسات حقوقی تهران با سال‌ها تجربه و وکلایی مجرب آماده‌ی ارائه‌ی انواع خدمات حقوقی از جمله دعاوی بانکی خواهد بود. در صورت وجود ابهام یا سوال، می‌توانید نظر خود را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

حقوقدان خانم سمانه اکبری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.