کتاب اصول کلی حقوق دریایی

کتاب اصول حقوق دریایی

اصول کلی حقوق دریایی

دکتر حسن صدیق
گالینگور | وزیری | ۶۹۰صفحه
جنگل،جاودانه
حقوق دریایی که به Maritime Law یا The Law of Admiralty معروف است. به طور کلی شامل مجموعه قوانین و مقررات و عرف دریایی حاکم بر روابط افراد و دول در کلیه موضوع های و مسائل و فعالیت های مربوط به دریانوردی و سفر دریایی است… این کتاب به کلیه علاقه مندان خصوصا دانشجویان حقوق بین الملل توصیه می گردد.